Projekt Kelly vznikl v roce 2014 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a šíři diagnostiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nádorovém onemocnění v ČR.
 

 

Do registru jsou zadávány všechny nově diagnostikované a mikroskopicky ověřené případy NSCLC. U každého nádoru je zaznamenávána celá řada histologických parametrů, jejichž analýza umožní zpětně detailní zhodnocení; registr tak poskytuje cennou zpětnou vazbu ohledně kvality práce jednotlivých laboratoří.

Zvláštní pozornost zasluhuje možnost detailního sledování počtu vyšetření EGFR v české populaci. Elektronický registr je navržen jako nástroj pro monitoring průběhu a výsledků vyšetření EGFR a ALK jako významného diagnostického markeru NSCLC a prediktoru pro užití ekonomicky náročné, ale u správně vybraných pacientů velmi efektivní cílené biologické léčby. Zpětně lze sledovat údaje o počtech prováděných molekulárně-genetických vyšetření a o podílu zjištěné pozitivity dle jednotlivých pracovišť a regionů včetně kontextu k morfologii vzorku. Registr by měl umožnit i případné dohledání a ověření nejasných nálezů.